O projekcie

Projekt „Europejskie kompetencje i jakość kształcenia osób dorosłych w dobie globalizacji" realizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w okresie od 01.06.2015 r. do 31.05.2016 r.

Celem jego jest nabycie i podniesienie przez 10 Uczestników projektu (pracowników KSWP zaangażowanych w edukację dorosłych):

a)   umiejętności i kwalifikacji z zakresu organizacji dostosowanego do standardów ponadnarodowych procesu nauczania dorosłych ukierunkowanego na pobudzanie, rozwijanie i wspieranie przedsiębiorczości,

b)   wiedzy na temat kultur innych krajów i uwarunkowań organizacyjnych, ekonomicznych, prawnych mających wpływ na kształcenie,

c)    kwalifikacji w zakresie posługiwania się angielskim branżowym w zakresie edukacji dorosłych,

a także:

d) zwiększenie doświadczenia KSWP we współpracy międzynarodowej i prestiżu firmy na rynku krajowym i ponadnarodowym.

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

1.   Działania przygotowawcze

a)   2 szkolenia z angielskiego dla dwóch 5-osobowych grup (30godz./gr)

b)   1 szkolenie dla 10 uczestników projektu z przygotowania kulturowego (nt. kultury Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii - po 16 godz. nauki o każdym państwie tj. łącznie 48 godz. zajęć)

2. Działania w zakresie mobilności (po trzy wyjazdy dla każdej z dwóch 5-osobowych grup – łącznie 6 wyjazdów) tj.:

a)   2 wyjazdy do organizacji przyjmującej w Wielkiej Brytanii (7 dni/ gr)

b)   2 wyjazdy do organizacji przyjmującej w Włoszech (7 dni/ gr)

c)    2 wyjazdy do organizacji przyjmującej w Hiszpanii (7 dni/ gr)

Cel: odbycie przez uczestników projektu szkoleń (teoria + praktyka) z zakresu metod i technik kształcenia stosowanych w różnych krajach, wypracowanie dobrych praktyk i przeniesienia ich na Polski grunt.

3.  Działania następcze: opracowanie, upowszechnianie, wdrożenie wypracowanych w ramach projektu rezultatów.

W ramach projektu uczestnikom zapewnione zostaną m.in.:

a)   materiały szkoleniowe,

b) ubezpieczenie podczas każdego wyjazdu realizowanego w ramach działań projektu w zakresie mobilności,

c)  współfinansowanie kosztów podróży i utrzymania w trakcie szkoleń odbywających się w ramach działań w zakresie mobilności.

Każdy uczestnik po zakończeniu mobilności otrzyma akredytowany certyfikat mobilności Europass Mobility (w języku polskim i angielskim), a także zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu języka angielskiego, zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu kulturowym oraz zaświadczenie potwierdzające nabyte przez uczestników kompetencje podczas zagranicznych wyjazdów