Zrealizowano dwa kolejne wyjazdy w ramach Projektu Erasmus+!

 

Tym razem dwie grupy uczestników projektu „Europejskie kompetencje i jakość kształcenia osób dorosłych w dobie globalizacji" (Erasmus+) odbyły tygodniowe wyjazdy do organizacji przyjmującej w Hiszpanii. Podczas wizyt, które zrealizowano w okresie od 13.09.2015 r. do 26.09.2015 r., uczestnicy mobilności wzięli udział w pięciodniowych szkoleniach, podczas których nabyli wiedzę z zakresu funkcjonującego w Hiszpanii procesu nauczania osób dorosłych ukierunkowanego na wspieranie przedsiębiorczości. W ramach szkoleń omówione zostały zagadnienia dotyczące m.in. uwarunkowań kulturowych, organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych mających wpływ na kształcenie w państwie przyjmującym; metod zarządzania, przygotowania, realizacji form szkoleniowych z zakresu przedsiębiorczości; metod i narzędzi kształcenia wspierających rozwój kreatywności, inicjatywności oraz innowacyjności; metod monitoringu i ewaluacji form kształcenia z zakresu przedsiębiorczości (w tym walidacji uzyskiwanych kompetencji) oraz wykorzystania w kształceniu technologii ICT. W ramach części praktycznej szkolenia uczestnicy projektu odbyli wizytę studyjną do instytucji zajmującej się edukacją dorosłych z zakresu przedsiębiorczości. W ramach projektu do zrealizowania pozostały jeszcze trzy mobilności, po których uczestnicy wyjazdów rozpoczną opracowywanie finalnych rezultatów projektu tj.:

·     Ponadnarodowego Standardu kształcenia dorosłych w celu pobudzania i wspierania rozwoju przedsiębiorczości;

· Elektronicznej publikacji na temat znaczenia kształcenia dorosłych w zakresie przedsiębiorczości w dobie globalizacji, szans i możliwości kształcenia dorosłych na poziomie europejskim oraz skutecznych metod i narzędzi kształcenia stymulujących rozwój przedsiębiorczości, kreatywności, inicjatywności i innowacyjności 

·    Prezentacji multimedialnej na temat założeń projektu, jego rezultatów oraz korzyści płynących z realizacji projektów mobilności.

 

Powyższe rezultaty projektu, które udostępniane będą wszystkim odbiorcom nieodpłatnie, zamieszczone zostaną w wersji elektronicznej do pobrania na stronie internetowej www.erasmus.kswp.org.pl (w zakładce „Rezultaty Projektu”).

 

Prev Next