Rekrutacja

 

Rekrutacja do projektu „Europejskie kompetencje i jakość kształcenia osób dorosłych w dobie globalizacji" prowadzona będzie w okresie od 17.06.2015 do 24.06.2015 r.  Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie do siedziby KSWP poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych, składających się następujących elementów:

a)   Formularz zgłoszeniowy,

b)   Kserokopia Certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie minimum A2 (w przypadku gdy Kandydat nie posiada udokumentowanej znajomości języka angielskiego na co najmniej w/w poziomie, KSWP w dniu składania przez Kandydata dokumentów przeprowadzi test weryfikujący jego umiejętności językowe, którego wynik odpowiadający poziomowi minimum A2 umożliwi uznanie spełnienia warunku znajomości języka angielskiego).

Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

a) są pracownikami KSWP zaangażowanymi w edukację dorosłych tj. osoby odpowiedzialne za zarządzanie, przygotowanie, realizację szkoleń i projektów szkoleniowych

b)   są trenerami/ konsultantami/ wykładowcami

c)    posługują się angielskim na poziomie komunikatywnym

d)   posiadają motywację do odbycia szkolenia w Organizacji przyjmującej

e)   zapoznają się i zaakceptują niniejszy Regulamin

f)   dostarczą do siedziby KSWP dokumenty rekrutacyjne we wskazanym w Regulaminie okresie rekrutacji

g)   zostaną zakwalifikowane przez Komisję Rekrutacyjną do udziału w Projekcie

h) zawrą z KSWP umowy indywidualne i porozumienie o programie zajęć (określające konieczne do osiągnięcia docelowe efekty uczenia się, postanowienia dotyczące ich formalnego uznawania oraz wykaz praw i obowiązków każdej ze stron).

Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Europejskie kompetencje i jakość kształcenia osób dorosłych w dobie globalizacji" znajdują się poniżej. 

Dokumenty do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy do projektu

2. Regulamin  rekrutacji i uczestnictwa w projekcie